Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 100/2017 z dnia 20 grudnia 2017r.
w sprawie powołania komisji konkursowej
20.12.2017 więcej
Zarządzenie 99/2017 z dnia 18 grudnia 2017r.
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy
Chorkówka do SOSW w Krośnie w 2018 roku".
19.12.2017 więcej
Zarządzenie 98/2017 z dnia 18 grudnia 2017r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z
terenu Gminy Chorkówka do OREW w Krośnie w 2018 roku".
19.12.2017 więcej
Zarządzenie 97/2017 z dnia 14 grudnia 2017r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na
terenie gminy Chorkówka
19.12.2017 więcej
Zarządzenie 96/2017 z dnia 13 grudnia 2017r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej
19.12.2017 więcej
Zarządzenie 95/2017 z dnia 8 grudnia 2017r.
w sprawie przedstawienia autopoprawki projektu uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej
19.12.2017 więcej
Zarządzenie 94/2017 z dnia 8 grudnia 2017r.
w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2018
rok
19.12.2017 więcej
Zarządzenie 93/2017 z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
19.12.2017 więcej
Zarządzenie 92/2017 z dnia 29 listopada 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
19.12.2017 więcej
Zarządzenie 92/2017 z dnia 28 listopada 2017r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania z zakresu pomocy społecznej dot. świadczenia usług
opiekuńczych
19.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się