Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 67/2018 z dnia 2 lipca 2018r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół i
Placówek w Bóbrce
05.07.2018 więcej
Zarządzenie 66/2018 z dnia 27 czerwca 2018r.
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum im.
Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej
05.07.2018 więcej
Zarządzenie 65/2018 z dnia 26 czerwca 2018r.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Chorkówce do dostępu do informacji z rejestru
centralnego
05.07.2018 więcej
Zarządzenie 64/2018 z dnia 26 czerwca 2018r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Chorkówce i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Chorkówce do prowadzenia postępowań w sprawie...
05.07.2018 więcej
Zarządzenie 63/2018 z dnia 26 czerwca 2018r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018r.
05.07.2018 więcej
Zarządzenie 62/2018 z dnia 19 czerwca 2018r.
w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do
użyczenia.
26.06.2018 więcej
Zarządzenie 61/2018 z dnia 19 czerwca 2018r.
w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności włączenia
Gimnazjum im. Jana Pawia II w Zręcinie do Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Kantego w Zręcinie, włączenia Gimnazjum im.
Ignacego Łukasiewicza...
26.06.2018 więcej
Zarządzenie 60/2018 z dnia 15 czerwca 2018r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.
26.06.2018 więcej
Zarządzenie 59/2018 z dnia 15 czerwca 2018r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
20.06.2018 więcej
Zarządzenie 58/2018 z dnia 4 czerwca 2018r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy na cele rolnicze w drodze bezprzetargowej na okres
powyżej 3 lat.
20.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się