Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 0050.1.141.2018 z dnia 31 grudnia 2018r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.
15.01.2019 więcej
Zarządzenie 0050.1.140.2018 z dnia 18 grudnia 2018r.
w sprawie powołania komisji merytoryczno - finansowej do
przeprowadzania kontroli w zakresie realizacji zadań własnych
Gminy Chorkówka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi sportu
20.12.2018 więcej
Zarządzenie 0050.1.139.2018 z dnia 17 grudnia 2018r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z
terenu gminy Chorkówka do Ośrodka Rehabililacyjno- Edukacyjno-
Wychowawczego ...
20.12.2018 więcej
Zarządzenie 0050.1.138.2018 z dnia 17 grudnia 2018r.
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy
Chorkówka do Specjalnego Ośrodka...
20.12.2018 więcej
Zarządzenie 0050.1.137.2018 z dnia 17 grudnia 2018r.
w sprawie wysokości opłat za korzystanie z Kompleksu Boisk
Sportowych w Chorkówce
20.12.2018 więcej
Zarządzenie 0050.1.136.2018 z dnia 14 grudnia 2018r.
w sprawie autopoprawki projektu uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej
20.12.2018 więcej
Zarządzenie 0050.1.135.2018 z dnia 14 grudnia 2018r.
w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy
Chorkówka na 2019 rok
20.12.2018 więcej
Zarządzenie 0050.1.134.2018 z dnia 12 grudnia 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz utworzenia
Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej
20.12.2018 więcej
Zarządzenie 0050.1.133.2018 z dnia 12 grudnia 2018r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
20.12.2018 więcej
Zarządzenie 0050.1.132.2018 z dnia 11 grudnia 2018r.
w sprawie Przygotowania przeprowadzenia na terenie gminy
Chorkówka treningu systemu wykrywania i alarmowania nt.
„Realizacja przez podmioty wojewódzkiego systemu zarządzania
kryzysowego...
17.12.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się