Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 52/2018 z dnia 14 maja 2018r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.
18.05.2018 więcej
Zarządzenie 51/2018 z dnia 11 maja 2018r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu
współpracy Gminy Chorkówka z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku...
11.05.2018 więcej
Zarządzenie 50/2018 z dnia 10 maja 2018r.
zmieniające zarządzenie Wójta Gminy z dnia 24 października
2011 r.
11.05.2018 więcej
Zarządzenie 49/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Kobylanach
11.05.2018 więcej
Zarządzenie 48/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól w Zręcinie
11.05.2018 więcej
Zarządzenie 47/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.
11.05.2018 więcej
Zarządzenie 46/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Biblioteki Gminnej w Chorkówce za 2017 rok
11.05.2018 więcej
Zarządzenie 45/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce za 2017 rok
11.05.2018 więcej
Zarządzenie 44/2018 z dnia 20 kwietnia 2018r.
w sprawie utworzenia punktu kontaktowego Host Nation Support
(HNS) na terenie gminy Chorkówka
11.05.2018 więcej
Zarządzenie 43/2018 z dnia 20 kwietnia 2018r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego
11.05.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się