Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 95/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Chorkówce do prowadzenia postępowań w sprawach z
zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji
27.04.2017 więcej
Zarządzenie 94/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej gminy
do reprezentowania gminy
27.04.2017 więcej
Zarządzenie 93/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.
zmieniające zarządzenie Nr 42/09 Wójta Gminy Chorkówka z dnia
28 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu
Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Chorkówce.
27.04.2017 więcej
Zarządzenie 92/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
27.04.2017 więcej
Zarządzenie 91/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Chorkówka
27.04.2017 więcej
Zarządzenie 90/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
27.04.2017 więcej
Zarządzenie 89/2013 z dnia 23 grudnia 2013r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
27.04.2017 więcej
Zarządzenie 88/2013 z dnia 23 grudnia 2013r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
27.04.2017 więcej
Zarządzenie 87/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
27.04.2017 więcej
Zarządzenie 86/2013 z dnia 10 grudnia 2013r.
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów.
27.04.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się