Lista artykułów

Nazwa artykułu
Spis Zarządzeń Wójta Gminy Chorkówka podjętych w 2012 roku
Spis Zarządzeń Wójta Gminy Chorkówka podjętych w 2012 roku
26.04.2017 więcej
Zarządzenie 95/2012 z dnia 31 grudnia 2012r.
zmieniające zarządzenie Nr 42/09 Wójta Gminy Chorkówka z dnia
28 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu
Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Chorkówce.
25.04.2017 więcej
Zarządzenie 94/2012 z dnia 31 grudnia 2012r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
25.04.2017 więcej
Zarządzenie 93/2012 z dnia 31 grudnia 2012r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
25.04.2017 więcej
Zarządzenie 92/2012 z dnia 31 grudnia 2012r.
Zmieniające treść Zarządzenia Wójta Gminy Chorkówka Nr
99/08 z dnia 29 września 2008r. w sprawie ustalenia stawki
czynszu za 1m 2 powierzchni użytkowych w budynkach komunalnych
Gminy Chorkówka, oraz za 1 ha gruntów użytkowanych rolniczo.
25.04.2017 więcej
Zarządzenie 91/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie przedstawienia autopoprawki projektu uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej.
25.04.2017 więcej
Zarządzenie 90/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2013
rok.
25.04.2017 więcej
Zarządzenie 89/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
25.04.2017 więcej
Zarządzenie 88/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
25.04.2017 więcej
Zarządzenie 87/2012 z dnia 20 grudnia 2012r.
w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Chorkówka
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości KOPYTOWA,
oznaczonej jako działka o nr ewidencyjnym 1627/1.
25.04.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się