Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych...
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Wzrost innowacyjności i
konkurencyjności firmy COALMEX w wyniku wdrożenia nowatorskich
rozwiązań...
29.11.2018 więcej
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowa...
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa farmy
fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną"
w Żeglcach.
21.11.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13.08.2018
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie
kolektora odprowadzającego ścieki z miejscowości Wietrzno
do...
17.08.2018 więcej
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych...
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie
kolektora odprowadzającego ścieki z miejscowości Wietrzno do
miejscowości...
10.05.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Chorkówka z dnia 01.02.2018
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa, przebudowa drogi
powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce -Zręcin, polegająca na
budowie mostu w ciągu...
02.02.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Chorkówka z dnia 27.07.2017
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa, przebudowa ze zmianą sposobu
użytkowania budynku gospodarczego na budynek...
28.07.2017 więcej
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych...
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Uruchomienie konfekcji
olejów i płynów samochodowych"
25.05.2017 więcej
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych...
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie
inteligentnych rozwiązań w zakresie druku w firmie ILINX"
04.04.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się