Lista artykułów

Nazwa artykułu
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych...
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z
transmitowania i utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących
obrazu i dźwięku z Sesji Rady Gminy Chorkówka
15.11.2018 więcej
Klauzura Informacja dotycząca przetwarzania wizerunku
Klauzura Informacja dotycząca przetwarzania wizerunku
09.11.2018 więcej
Klauzula inf. dot. przet. danych oso. w zakresie Karty Dużej Rodziny
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w
zakresie Karty Dużej Rodziny
27.06.2018 więcej
Klauzura inf. dot. przet. danych osobowych w zakresie monitoringu
Klauzura informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w
zakresie monitoringu
06.06.2018 więcej
Klauzula inf. dot. przet. danych osobowych przez Zamawiającego w...
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30.000 euro
06.06.2018 więcej
Klauzula inf. dot. przet. danych osobowych przez Zamawiającego w celu.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 euro
06.06.2018 więcej
Klauzura infor. dot. przet. danych osobo. przez Urząd Gminy Chorkówka
Klauzura informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez Urząd Gminy Chorkówka
24.05.2018 więcej
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - usc
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na
podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
24.05.2018 więcej
Klauzula informacyjna dot. przet. danych osobowych- ewidencja ludności
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na
podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
24.05.2018 więcej
Klauzula informacyjna dot. przet. danych osobowych - dowody osobiste
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na
podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
24.05.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się