2016-08-19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Jadwiga Barut - Kierownik GOPS
38-458 Chorkówka 175
tel. / fax 13 43869 50
e-mail: gops@chorkowka.pl
www.gops.chorkowka.pl