Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 41/2017 z dnia 19 maja 2017r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia
postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko
urzędnicze w gminnym zakładzie budżetowym Wodociągi Gminne
Gminy Chorkówka
22.06.2017 więcej
Zarządzenie 40/2017 z dnia 19 maja 2017r.
w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i
alarmowania na terenie gminy Chorkówka
22.06.2017 więcej
Zarządzenie 39/2017 z dnia 17 maja 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chorkówka,
oznaczonej nr...
22.06.2017 więcej
Zarządzenie 38/2017 z dnia 12 maja 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
22.06.2017 więcej
Zarządzenie 37/2017 z dnia 12 maja 2017r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Kopytowej
23.05.2017 więcej
Zarządzenie 36/2017 z dnia 12 maja 2017r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Leśniówce
23.05.2017 więcej
Zarządzenie 35/2017 z dnia 8 maja 2017r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w trybie przetargowym
23.05.2017 więcej
Zarządzenie 34/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu
współpracy Gminy Chorkówka z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku...
23.05.2017 więcej
Zarządzenie 33/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
23.05.2017 więcej
Zarządzenie 32/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r.
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w
Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Bóbrce
08.05.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się