Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 61/2017 z dnia 18 sierpnia 2017r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Chorkówce
25.08.2017 więcej
Zarządzenie 60/2017 z dnia 14 sierpnia 2017r.
W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Chorkówka, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania...
25.08.2017 więcej
Zarządzenie 59/2017 z dnia 2 sierpnia 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej
09.08.2017 więcej
Zarządzenie 58/2017 z dnia 24 lipca 2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
31.07.2017 więcej
Zarządzenie 57/2017 z dnia 20 lipca 2017r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek org.
Gminy Chorkówka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów
31.07.2017 więcej
Zarządzenie 56/2017 z dnia 17 lipca 2017r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy na cele rolnicze w drodze bezprzetargowej na okres
powyżej 3 lat oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych...
31.07.2017 więcej
Zarządzenie 55/2017 z dnia 14 lipca 2017r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
31.07.2017 więcej
Zarządzenie 54/2017 z dnia 10 lipca 2017r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy na cele rolnicze w drodze bezprzetargowej na okres
powyżej 3 lat oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych...
31.07.2017 więcej
Zarządzenie 53/2017 z dnia 7 lipca 2017r.
w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok
31.07.2017 więcej
Zarządzenie 52/2017 z dnia 30 czerwca 2017r.
w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok.
31.07.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się